Syysresidenssi

Esitystaiteen seura Open Call: SYYSRESIDENSSI

Esitystaiteen seura järjestää Open Callin marraskuulle 2019.
[eng below]

Etsimme esityksiä, aiheita, praktiikoita, prosesseja, ehdotuksia ja teemavuosi-ideoita, jotka tekijä(t) itse tuntee juuri nyt inspiroiviksi ja ajankohtaisiksi. Muoto ja tekniikka on vapaa, ehdotus voi olla mitä tahansa teoksen työpajajaksosta, installaatioluonnokseen ja harjoitemaastosta esityksen tekemiseen. Hakijoiden taiteenalaa ei ole rajattu, mutta ehdotusten odotetaan sisältävän jonkin performatiivisen / esityksellisen / esitystaiteellisen aspektin.

Residenssi on tilaresidenssi. Tarjoamme valituille taiteilijoille ilmaisen työskentelytilan (Esitystaiteen keskukselta Suvilahdesta Helsingistä (Eskus), sali 4). Hakija voi olla yksittäinen tekijä tai ryhmä. Residenssiin kuuluu Esitystaiteen seuran organisoima rento artist talk -tapahtuma (esim. haastattelu) ennen residenssijakson alkua sekä vapaamuotoinen avaus (demo/avoimet harjoitukset/keskustelu/opintopiiri/muu) jakson lopussa.

Residenssiaika on kaksi tai neljä viikkoa (ma-pe) väliltä 4.11. – 29.11.2019 . Residenssiin valitaan 1-2 ryhmää/ehdotusta. Residenssiä haetaan täyttämällä
LOMAKE sekä lähettämällä liitteet osoitteeseen residenssi.esitys@gmail.com otsikolla SYYSRESIDENSSI/”projektin nimi” viimeistään perjantaina 07.06.2019.

Pyydämme liittämään hakemukseen seuraavat asiat:

  • Teoksen/projektin kuvaus + projektin tavoitteet (max 1 A4)
  • Lyhyt reflektio/ajatuksia siitä, miten projekti toimii osana Esitystaiteen seuran / Eskuksen yhteisöä. Millaista vastavuoroisuutta se ehdottaa, mitä se antaa, millaisia toiveita työskentelyyn sisältyy?
  • Materiaalia tulevasta teoksesta/projektista (1 liite/linkki)
  • Aikatoive (marraskuun alku/loppu/2vko/4vko)
  • CV

Voit hakea residenssiä, vaikka et olisi Esitystaiteen seuran jäsen. Valitulta taiteilijalta/taiteilijoilta edellytetään jäseneksi liittymistä ennen residenssipaikan vastaanottoa. Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille viimeistään maanantaina 17.6.2019.

[eng]

Live Art Society Open Call: AUTUMN RESIDENCY

Live Art Society facilitates an Open Call for November 2019.

We are looking for performances, topics, practises, processes, suggestions and theme-year-ideas, that artist(s) feel right now inspiring and important. No limitations on form or technique, suggestion can be anything from art work’s worshop period to installation sketch, or from practising matrix to making a performance. All fields of art are included, but suggestions are expected to include some kind of performative aspect.

Residency is a workingspace-residency. We offer the selected artist a free-of-charge working space (Hall 4 from Esitystaiteen keskus (Eskus), Suvilahti, Helsinki). Applicant can be individual artist or group. Residency includes artist talk organized by Live Art Society before the working period and informal opening (demonstration/ open rehersal/ discussion/ lecture/ other) at the end of the period.

Residency time is two or four weeks (mon-fri) between 4.11. – 29.11.2019. We can offer a place for 1-2 groups/suggestions. You can apply by filling up a form at https://forms.gle/Ff54ESUmQ7nd188u6 AND sending attachments to our address residenssi.esitys@gmail.com with topic AUTUMN RESIDENCY/”project name” at Friday 7.6.2019 latest.

We’d kindly ask you to fill and send in the next information:

  • A short description of the project/piece + aims for to project (max 1 A4)
  • A short reflection / thoughts about, how project could work as part of Live Art Society’s / Eskus’s community. What kind of reciprocity it suggests, what it gi ves, what kind of needs or wishes you have for the working period?
  • Material/pictures about the coming project/piece (1 liite/link)
  • Your wish for time (beginning/end of November /2 weeks / 4 weeks)
  • CV

You can apply for residency although you wouldn’t be a member of Live Art Society. Chosen artist(s) are obliged to join the Society before receiving the residency-place. We inform to all the applicants about selections latest on Monday 17.6.2019.